رول ورق گالوانیزه

انتخاب ورق برای ساخت کانال تهویه

انتخاب ورق برای ساخت کانال مطابق با نشریه ۱۲۸ جلد ۳ که مرتبط با کانال کشی می باشد به شرح زیر می باشد:

انتخاب جنس ورق کانال

در تاسیسات گرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع انتخاب جنس ورق فلزی برای ساخت کانال هوا باید بر طبق نقشه ها و دیگر مدارک فنی صورت گیرد .

در صورتی که جنس ورق در نقشه ها مشخص نشده باشد نکات زیر می‌تواند در انتخاب جنس ورق با تایید دستگاه نظارت مورد استفاده قرار گیرد.

در ساختمانهایی که در اقلیم مرطوب و خورنده واقع باشند ساخت کانال های هوا از ورق آلومینیومی توصیه می شود

در فضاهای مخصوص مانند فضاهای استریل (clean Rooms) که حفاظت هوا در برابر ذرات تا حد بالایی مورد نظر است

ساخت کانال هوا از ورقه فولادی زنگ ناپذیر توصیه می شود.

در اقلیم های دیگر و در فضاهای عادی ساختمان ساخت کانال هوا از ورق فولادی گالوانیزه توصیه می شود.

انتخاب ورق اتصال بین کانال و دریچه ها

اتصال کوتاه بین کانال و دریچه ها ممکن است از نوع قابل انعطاف و با مقطع گرد باشد.

کانال قابل انعطاف می‌تواند فولادی گالوانیزه ، آلومینیومی یا پلاستیک مورد تایید باشد.

انتخاب جنس کانال قابل انعطاف ، از نظر مقاومت در برابر حریق ، در هر منطقه از ساختمان باید با مقررات آتش در آن منطقه مطابقت داشته باشد.

طول کانال قابل انعطاف بین کانال های اصلی و دریچه ، نباید از ۴.۲ متر بیشتر باشد.

جدول زیر شماره استاندارد ورق های فلزی ( فولادی گالوانیزه ، آلومینیومی و فولادی زنگ ناپذیر) مناسب برای ساخت کانال هوا را در سه استاندارد نشان می دهد.

در هر یک از استانداردها جزوه های استاندارد متنوع و متعددی به ورق های فلزی اختصاص داده شده

که به ترکیب شیمیایی ، مقاومت مکانیکی ، وزن ،اندازه ها و حدود رواداری و بسیاری به مشخصات دیگر را ورق پرداخته است.

انتخاب ورق از هر یک از استانداردها باید با توجه به شرایط کار برای ساخت کانال هوا

( لزوم خمکاری، چکش‌کاری، ماشین کاری، سوراخ کاری پرچ کاری، و غیره) صورت گیرد و به تایید برسد.

شماره های داده شده در جدول زیر می‌تواند در انتخاب ورق مناسب به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

جدول انتخاب ورق  فلزی برای ساخت کانال هوا

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید

فهرست